Regulamin kursów centralnych w COS PZA


§1.
Zarządzanie kursami
1. Bezpośrednim zwierzchnikiem szkoleń centralnych w COS-PZA i zatrudnionej kadry jest
Koordynator Kursów COS-PZA.
2. Koordynatora Kursów COS-PZA powołuje i odwołuje Komisja Szkolenia PZA.
§2.
Oferta i cennik kursów
1. Ofertę imprez szkoleniowych organizowanych przez COS-PZA stanowi sezonowe "Kalendarium",
publikowane na stronie internetowej PZA w dziale "Szkolenie".
2. Komisja Szkolenia PZA ustala "Kalendarium" kursów COS-PZA osobno na sezon zimowy i sezon
wiosenno-letni, z minimum 1-miesięcznym wyprzedzeniem terminu pierwszego kursu.
3. Oferta imprez szkoleniowych organizowanych przez COS-PZA jest zatwierdzana przez Zarząd PZA
4. Składnikami oferty COS-PZA są zawsze: terminarz kursów oraz cennik kursów.
5. Ceny podstawowe kursów oraz wysokość i zasady dotacji ustala Komisja Szkolenia w porozumieniu
z Zarządem PZA.
6. Ceny kursów nie obejmują opłat za noclegi w tym okresie.
7. Ceny kursów nie obejmują opłat związanych z obecnością uczestnika kursu na obszarze TPN lub
innych Parków Narodowych. COS-PZA nie pośredniczy w uiszczaniu tego typu opłat za uczestników
swoich kursów.
8. W uzasadnionych przypadkach terminarz szkoleń w "Kalendarium" może być korygowany przez
Koordynatora Kursów COS-PZA w trakcie trwania sezonu.
§3.
Rekrutacja kadry i uczestników kursów
1. Koordynator Kursów COS-PZA rekrutuje kadrę instruktorską spośród licencjonowanych przez PZA
instruktorów sportów wspinaczkowych, ogłaszając w tym celu na stronie internetowej Związku
komunikat o naborze kadry.
2. Zgłoszenia kadry oraz uczestników kursów zbierane są drogą internetową oraz telefonicznie -
głosowo lub za pomocą SMS.
3. Przyjęcie zgłoszenia internetowego od uczestnika kursu jest potwierdzane zwrotnym e-mailem.
Jest to wyłącznie potwierdzenie odczytania zgłoszenia i nie jest tożsame z zakwalifikowaniem
na kurs.
4. Zakwalifikowanie na kurs opiera się na kryteriach merytorycznych zawartych we właściwym dla tego
rodzaju kursu "Programie" (opublikowanym na stronie internetowej PZA w dziale "Szkolenie").
5. Kwalifikacji uczestników kursu dokonuje Koordynator Kursów COS-PZA. Klient może zostać
poproszony o złożenie dodatkowych wyjaśnień. Wszelkie kwestie sporne rozstrzyga Komisja
Szkolenia PZA.
6. O zakwalifikowaniu na kurs uczestnicy powiadamiani są osobnym komunikatem. Nie jest to
równoznaczne z umieszczeniem klienta na liście uczestników kursu.
7. Warunkiem przyjęcia na listę uczestników kursu jest uiszczenie pełnej opłaty lub zadatku w kwocie
właściwej dla rodzaju kursu.
8. Przedpłaty mają być wpłacane na konto bankowe COS-PZA.
9. O wysokości przedpłaty, jej nieprzekraczalnym terminie oraz numerze konta bankowego, klienci
informowani są za pośrednictwem komunikatu określonego w p.6.
10. W razie rezygnacji z uczestnictwa w kursie przed jedgo rozpoczęciem, wpłacony zadatek nie podlega
zwrotowi.
11. W szczególnych przypadkach Koordynator Kursów ma prawo podjąć decyzję o odstąpieniu od
żądania wpłaty zadatku.
12. W przypadku, kiedy liczba chętnych przekroczy liczbę dostępnych miejsc w COS-PZA, o kolejności
przyjęcia na listę uczestników decyduje kolejność wpłacenia zadatku. Osobom, które nie dostały się
na listę uczestników szkolenia przysługuje zwrot zadatku w terminie do 7 dni roboczych, licząc od
dnia wpływu kwoty na konto COS-PZA.
13. Uczestnik kursu jest zobowiązany do uiszczenia pełnej opłaty nie później niż w pierwszym dniu
zajęć.
§4.
Zasady porządkowe kursu
1. Uczestnicy oraz kadra kursów mają obowiązek stosowania się do wszystkich postanowień
"Regulaminu obiektu Betlejemka" oraz regulaminów wszelkich innych obiektów, w oparciu o które
kurs funkcjonuje (np. regulaminy schronisk i obozowisk).
2. COS-PZA zapewnia uczestnikom kursów oraz kadrze cały sprzęt techniczny niezbędny do realizacji
programu szkoleniowego (z wyłączeniem odzieży, obuwia oraz sprzętu narciarskiego).
3. Sprzęt techniczny jest nieodpłatnie wypożyczany uczestnikom kursu na okres trwania zajęć.
Wypożyczony sprzęt pozostaje własnością PZA.
4. Do wydawania sprzętu z magazynu COS-PZA upoważniony jest Kierownik Kursu. Sprzęt jest
wydawany na ręce instruktora odpowiedzialnego za zespół kursowy. W uzasadnionych przypadkach
Kierownik Kursu może powierzyć wydawanie sprzętu osobie przez niego upoważnionej.
5. Każde wypożyczenie sprzętu z magazynu jest szczegółowo dokumentowane w rewersie
magazynowym. Instruktor szkolący grupę jest upoważniony do wyegzekwowania od każdego ze
swoich kursantów pokwitowania wydanego mu sprzętu osobistego oraz parafowania rewersu
magazynowego dla potwierdzenia zgodności wykazu wypożyczonego sprzętu współużywalnego.
6. Za sprzęt w okresie kursu odpowiadają jego użytkownicy. Zagubienie lub zniszczenie sprzętu
w okolicznościach niepowiązanych bezpośrednio z jego technicznym użyciem, skutkuje obciążeniem
finansowym osób winnych powstania szkody, w kwocie umożliwiającej odtworzenie ubytku. Każdy
przypadek rozpatrywany będzie indywidualnie.
7. Uczestnik kursu zobowiązany jest bezzwłocznie powiadamiać instruktora o każdej stwierdzonej lub
podejrzewanej niesprawności sprzętu.
8. Na zakończenie kursu każdy uczestnik oraz każdy zatrudniony instruktor jest zobowiązany do
rozliczenia się z powierzonego mu sprzętu na podstawie rewersu magazynowego i wszelkich innych
pokwitowań.
§5.
Zasady dyscyplinarne kursu
1. Bezpośrednią opiekę dydaktyczną oraz pedagogiczną nad uczestnikami kursu sprawują przydzieleni
im instruktorzy.
2. Instruktor ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo powierzonej mu grupy wyłącznie w czasie i
miejscu prowadzenia zajęć.
3. Ze względów bezpieczeństwa podczas zajęć technicznych, uczestnik kursu ma bezwzględny
obowiązek stosowania się do wszystkich poleceń przydzielonego mu instruktora oraz - w razie braku
bezpośredniego kontaktu z własnym instruktorem - do poleceń wydanych przez każdego innego
instruktora PZA lub ratownika należącego do służb właściwych dla rejonu działania (w Tatrach
TOPR i HZS).
4. Uczestnik kursu poza zajęciami programowymi nie może być uczestnikiem jakichkolwiek
wspinaczek i innych działań terenowych mających znamiona uprawiania alpinizmu.
Nieprzestrzeganie tego zalecenia skutkuje natychmiastowym usunięciem uczestnika z kursu, bez
możliwości żądania zwrotu wpłaconych kwot za uczestnictwo w kursie.
5. W trakcie trwania zajęć na kursie uczestnik jest zobowiązany do postępowania w zgodzie
z obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa w trakcie uprawiania wspinaczki i nie powodowania
swoim zachowaniem dodatkowego zagrożenia dla siebie i innych (np. samowolne odwiązanie się od
liny, zaniechanie asekuracji, itp.).
6. Uczestnik kursu nie ma prawa do samowolnego oddalania się z miejsca prowadzonych zajęć, ani do
opuszczenia kursu bez uprzedniego powiadomienia Koordynatora Kursów COS-PZA o takiej decyzji.
7. Rezygnacja z uczestnictwa w kursie nie może pociągać za sobą roszczeń finansowych ze strony
klienta.
§6.
Rozstrzyganie sporów i wniosków
1. Każdy uczestnik kursu oraz każdy zatrudniony instruktor ma prawo zwracać się do Koordynatora
Kursów COS-PZA we wszelkich kwestiach spornych oraz ze wszelkimi wątpliwościami lub
wnioskami.
2. Od decyzji Koordynatora Kursów COS-PZA uczestnik ma prawo odwoływać się do Komisji
Szkolenia PZA, a w kolejnej instancji - do Zarządu PZA.

nr konta 82 1500 1126 1211 2009 3935 0000