Uczestnictwo w kursie górskim i/lub wspinaczkowym jako aktywność w warunkach nieodłącznego ryzyka.
 
1. Uczestnik kursu rozumie, że: 
a) aktywność górska i/lub wspinaczkowa niesie za sobą ryzyko wyrażające się niebezpieczeństwem poważnych obrażeń ciała, w tym trwałej niepełnosprawności lub śmierci,  
b) ryzyko oraz zagrożenie mogą być spowodowane przez własne działania Uczestnika kursu lub pozostałych osób biorących udział w kursie, a także osób trzecich, 
c) ryzyko oraz zagrożenie mogą być spowodowane bezczynnością własną lub lub pozostałych osób biorących udział w kursie,
d) ryzyko oraz zagrożenie mogą być spowodowane warunkami klimatycznymi i terenowymi w jakich uprawiana jest aktywność górska i/lub wspinaczkowa, 
e) mogą wystąpić inne ryzykowne sytuacje personalne lub materialne straty, które nie są możliwe do przewidzenia w danym czasie. 
 
2. Uczestnik kursu gwarantuje, że:
a) charakter aktywności górskiej i/lub wspinaczkowej jest dla Uczestnika zrozumiały,
b) jest zdrowy oraz w należytej formie fizycznej do wzięcia udziału w kursie, 
c) powiadomi Instruktora o każdym budzącym niepokój fakcie oraz o każdej zauważonej lub domniemanej usterce sprzętu przeznaczonego do uprawiania aktywności górskiej i/lub wspinaczkowej.
 
3. Uczestnik kursu całkowicie akceptuje ryzyko oraz przyjmuje odpowiedzialność za wszelkie straty, szkody oraz koszty powstałe w wyniku uprawiania aktywności  górskiej i/lub wspinaczkowej.  
 
4. Uczestnik przystępując do kursu poświadcza akceptację powyżej przedstawionych warunków obcowania z ryzykiem obiektywnym i subiektywnym.
 

nr konta 82 1500 1126 1211 2009 3935 0000