Dojście do Betlejemki   [OPIS i MAPKA]
 
 

Regulamin obiektu COS-PZA „Betlejemka”

Regulamin obiektu COS-PZA „Betlejemka”

1. „Betlejemka” jest obiektem PZA – elementem Bazy Tatrzańskiej oraz siedzibą Centralnego Ośrodka Szkolenia PZA.

2. „Betlejemka” (zwana dalej także „obiektem”) służy jako:
A. baza lokalowa, sprzętowa i dydaktyczna szkoleń organizowanych bezpośrednio przez COS-PZA oraz przez kluby zrzeszone w PZA,
B. baza lokalowa kursów prowadzonych przez kadrę instruktorską PZA,
C. baza lokalowa i ośrodek doradczy dla treningowej działalności taternickiej.

3. Kierownik „Betlejemki” (dalej zwany Kierownikiem) to osoba delegowana przez Zarząd PZA do kierowania obiektem i jego zasobami materialnymi. Kierownik:
A. świadczy pracę na podstawie umowy cywilno – prawnej określającej jego prawa i obowiązki,
B. odpowiada przed zarządem PZA za wykonanie warunków umowy i przestrzeganie na terenie obiektu wszelkich dotyczących go zasad i regulaminów.
C. współpracuje z kierownikami kursów organizowanych w ramach COS PZA.

4. Do pobytu w „Betlejemce” uprawnieni są:
A. członkowie honorowi PZA,
B. członkowie klubów zrzeszonych w PZA na podstawie legitymacji klubowej ze składkami opłaconymi co najmniej w okresie 6 miesięcy wstecz (dotyczy także uczestników kursów),
C. obywatele zagraniczni – członkowie zagranicznych organizacji alpinistycznych.

5. Prawa gości obiektu.
A. Każdy uprawniony gośd „Betlejemki” ma prawo do uprzejmego i koleżeńskiego traktowania przez Kierownika oraz do otrzymania noclegu/rezerwacji w miarę występowania wolnych miejsc.
B. Kierownik jest zobowiązany do udzielenia odpowiedzi na kierowane do niego pytania dotyczące pobytu w obiekcie, a także warunków rezerwacji lub zameldowania.
C. Kierownik jest zobowiązany do zapewnienia gościom warunków pobytu zgodnych z niniejszym regulaminem.
D. Goście mają prawo do składania do Kierownika wniosków dotyczących funkcjonowania „Betlejemki”.

6. Warunki noclegowe:
A. „Betlejemka” udostępnia 28 miejsc noclegowych w dwóch salach mieszkalnych:
– „sali ogólnej” – 20 miejsc,
– „pokoju nr 1” – 8 miejsc.
B. „Betlejemka” nie zapewnia pościeli. Łóżka są wyposażone w koce.

7. Zasady meldowania i rezerwacji miejsc:
A. Organizatorzy kursów COS PZA mają pierwszeństwo w dokonywaniu rezerwacji, jednak nie później niż w terminie 2 miesięcy przed rozpoczęciem imprezy.
B. Rezerwacje pozostałych podmiotów i osób dokonywane z wyprzedzeniem większym niż dwumiesięczne mogą mied charakter wyłącznie wstępny. Charakteru wiążącego nabierają w terminie 2 miesięcy od daty rezerwacji (uwaga: czyli może każdy rezerwować, ale jeśli COS nie zarezerwuje sobie z wyprzedzeniem dwumiesięcznym to rezerwacja automatycznie się potwierdza. W przeciwnym razie – ulega kasacji na rzecz kursu COS).
C. Rezerwacji dokonuje się drogą emailową (betlejemka@pza.org.pl) lub telefonicznie (+48603424101, +48182019124) w godzinach 18-22.
D. W przypadku rezerwacji internetowej Kierownik ma obowiązek dokonać jej potwierdzenia emailem zwrotnym lub telefonicznie w ciągu 24h.
E. Rezerwujący ma obowiązek potwierdzid swoją rezerwację na 2 dni przed przyjazdem. Rezerwacje dokonywane z wyprzedzeniem krótszym niż 2 dni nie muszą być potwierdzane.
F. Rezerwujący ma obowiązek powiadomić Kierownika w przypadku zmiany warunków rezerwacji, szczególnie w przypadku rezygnacji. Osoby nie dopełniające tego wymogu będą mogły być, decyzją Kierownika, pozbawione możliwości rezerwacji w przyszłości.

8. Ceny noclegów.
A. Ceny noclegów i zasady przyznawania zniżek ustala Zarząd PZA po konsultacji z Kierownikiem i Komisją Tatrzańską oraz Komisją Szkolenia.
B. Opłata za nocleg nie obejmuje opłaty związanej z obecnością na obszarze TPN.

9. Zasady porządkowe:
A. Na terenie „Betlejemki” mają prawo przebywać wyłącznie jej zameldowani mieszkańcy. Osoby składające wizy tę mieszkaocom są zobowiązane do uzyskania zgody Kierownika Obiektu na czasowe przebywanie w obiekcie. Kierownik ma prawo do odmówienia takiej zgody.
B. Cisza nocna obowiązuje od godziny 22:00 do godziny 6:00. W tym czasie zabronione są wszelkie zachowania zakłócające wypoczynek mieszkańców.
C. W przypadkach uzasadnionych interesem trwającego kursu Kierownik ma prawo doraźnie zmienić obowiązujące godziny ciszy nocnej.
D. „Betlejemka” jest zamykana na czas ciszy nocnej. Osoby wychodzące z obiektu w godzinach nocnych muszą zadbać o zamknięcie od wewnątrz drzwi frontowych.
E. Osoby wchodzące do obiektu winny przed wejściem zadbać o oczyszczenie ubrania, butów i sprzętu (np. nart) ze śniegu lub błota.
F. We wnętrzu Obiektu obowiązuje wyłącznie miękkie obuwie, które goszczący są zobowiązani posiadać.
G. Obuwie górskie (także narciarskie) musi być pozostawione w korytarzu na parterze na przeznaczonym do tego regale.
H. Narty muszą byd przechowywane wyłącznie w przeznaczonym dla nich stojaku.
I. Zabrania się wchodzenia do obiektu w rakach (raki należy zdejmować i zakładać na zewnątrz) oraz stawania rakami na podłodze lub meblach np. podczas przymierzania — dotyczy to również przedsionka.
J. Zabrania się układania na podłodze i zawieszania sprzętu taternickiego lub innych przedmiotów w sposób narażający mieszkańców na zranienie lub kontuzję.
K. Zabrania się jakiejkolwiek ingerencji w strukturę obiektu w sposób nie uzgodniony z Kierownikiem. Dotyczy to szczególnie wbijania gwoździ itp.
L. PZA nie ponosi odpowiedzialności materialnej za przedmioty wartościowe pozostawione w „Betlejemce” bez nadzoru ich właściciela.

10. W obiekcie obowiązują ostre normy przeciwpożarowe. Bezwzględnie, pod rygorem natychmiastowego wydalenia, zabrania się:
A. używania prywatnych palników, kocherów, pochodni itp. we wszelkich pomieszczeniach obiektu oraz w jej bezpośredniej bliskości na zewnątrz,
B. używania świec lub lamp naftowych bez zezwolenia Kierownika,
C. palenia tytoniu lub innych używek wewnątrz obiektu (dotyczy to również toalet) oraz na balkonie i w przedsionku,
D. posiadania materiałów łatwopalnych i wybuchowych.

11. Zasady dotyczące przygotowywania posiłków:
A. „Betlejemka” nie prowadzi żadnej komercyjnej działalności gastronomicznej. Do dyspozycji gości są stacjonarne kuchnie gazowe, na której można przygotowywać posiłki.
B. Przygotowywanie gorących posiłków dozwolone jest wyłącznie w obrębie kuchni turystycznych na parterze (metalowy blat i ściana zabezpieczona blachą).
C. „Betlejemka” nie udostępnia zastaw stołowych ani kuchennych. Goście powinni być wyposażeni we własne menażki, kubki i sztudce.
D. Każdy mieszkaniec obiektu otrzymuje kosz na żywność. Kosze z żywnością winny byd przechowywane wyłącznie w przeznaczonym do tego regale. E. Nie wolno pozostawiać menażek i innych naczyń w kuchni turystycznej ani w umywalni.
F. Zabronione jest pozostawienie bez kontroli łatwo psujących się produktów spożywczych.

12. Zasady utrzymania czystości w „Betlejemce”.
A. Kierownik sprząta obiekt dwa razy, rano i wieczorem.
B. Każdy gośd Betlejemki jest zobowiązany do zachowania obiektu w czystości i sprzątania po sobie. Kierownik udostępnia w tym celu niezbędne środki czystości.
C. W razie rozlania wody należy ją niezwłocznie sprzątnąć.
D. Kierownik Obiektu ma prawo zażądad od mieszkaoców „Betlejemki” pomocy w pracach porządkowych, zwłaszcza od osób korzystających ze zniżek np. w ramach akcji „Junior”.

13. Ogrzewanie i elektryczność.
A. Nie wolno żadnymi przedmiotami przesłaniać krat wylotowych konwekcyjnego przewodu grzewczego.
B. Kierownik Obiektu ma prawo zażądać od mieszkańców „Betlejemki” pomocy w przeniesieniu opału lub butli gazowych z zaplecza do wnętrza budynku.
C. Należy bezwzględnie stosować się do wszystkich poleceń Kierownika, dotyczących szczegółowych zasad użytkowania urządzeo i instalacji (elektrycznych, gazowych i wodnych).
D. Wszelkie niesprawności, a przede wszystkim awarie instalacji wodnej, elektrycznej lub gazowej należy bezzwłocznie zgłaszać Kierownikowi Obiektu. E. Nie wolno samowolnie podejmować jakichkolwiek napraw instalacji.

14. Zasady dyscyplinarne.
A. W przypadku stwierdzenia łamania regulaminu należy zwrócić uwagę, a w przypadku braku reakcji – powiadomić Kierownika.
B. Nie stosowanie się do zasad regulaminu może stanowić dla Kierownika podstawę do:
– udzielenia ustnego upomnienia,
– usunięcia osób łamiących regulamin z terenu obiektu,
– skierowania wniosku do organów dyscyplinarnych PZA,
– odmowy zameldowania w przyszłości.
C. Od kar nałożonych przez Kierownika lub innych jego decyzji przysługuje odwołanie do Zarządu PZA lub odpowiedniego organu dyscyplinarnego.

15. Regulamin został przyjęty decyzją Zarządu PZA z dnia 21.12.2008