Dojście do Betlejemki   [OPIS i MAPKA]
 
 

RODO

INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH


RODO  – jest to „Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” .

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych  reguluje zasady postępowania z danymi osobowymi w całej Europie. Ten dokument unijny stosujemy od 25 maja 2018 r.

Celem RODO jest zapewnienie obywatelowi większej kontroli nad przetwarzaniem jego danych osobowych.

Dane osobowe to wszystkie informacje, które identyfikują (lub pozwalają zidentyfikować) osobę fizyczną. W szczególności są nimi:  imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, data urodzenia, PESEL, historia transakcji, dane dot. płatności (np. numery rachunków).

Tak jak dotychczas, potrzebujemy  Twoich danych, aby umożliwiać Ci korzystanie z naszej oferty imprez sportowych, kursów, szkoleń oraz bazy noclegowej. W związku z tym informujemy, że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych, przetwarzanych przez nas w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz działalności statutowej, jest  Polski Związek Alpinizmu z siedzibą w Warszawie pod adresem:  Mokotowska 24 lok. 62 00-561 Warszawa, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego  pod numerem  KRS: 0000097455, REGON: 000774724, NIP: 527-21-39-619 (zw. dalej „PZA”).

 2. We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, a w szczególności – aby skorzystać z przysługujących Ci praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych, możesz kontaktować się z nami poprzez:
  a) adres email: biuro@pza.org.pl
  b) telefonicznie pod numerem:    /fax (+48) 228 758 505 lub (+48) 504 002 610
  c) skype: pezeta
  d) pisemnie – na adres siedziby PZA.

 3. Dzięki przetwarzaniu Twoich danych osobowych możemy zapewnić Ci m.in.:
  – udział w imprezach sportowych organizowanych przez PZA,
  – zawieranie umów o uczestnictwo w kursach oferowanych przez COS-PZA,
  – informowanie o naszej ofercie,
  – zakwaterowanie w obiektach Bazy Tatrzańskiej PZA wraz ze spełnieniem obowiązku meldunkowego.

 4. O podanie pewnych danych prosimy Cię podczas zapisów na kursy lub inne imprezy szkoleniowe oraz podczas kontaktu z naszą kadrą instruktorską i z osobami zarządzającymi naszą bazą noclegową.
 5. Zapewniamy Cię, że:
  – dane osobowe są przetwarzane zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, w tym RODO,
  – dane osobowe są zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i są przetwarzane tylko w zakresie zgodnym z tymi celami,
  – dane osobowe są przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres niezbędny  do osiągnięcia celów, w których dane te są przetwarzane,
  – dane osobowe są przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo.

 6. W związku z zawarciem umowy niezbędne jest przetwarzanie Twoich danych osobowych, w szczególności informacji podatkowych, księgowych i logistycznych. W celu realizacji tych obowiązków możemy powierzać Twoje dane innym podmiotom współpracującym , w szczególności :
  – instruktorom tworzącym kadrę szkoleniową kursu, w którym uczestniczysz (lub masz uczestniczyć),
  – księgowości wystawiającej faktury,
  – hostingodawcy przechowującemu dane na serwerze,
  – podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską – w celu dostarczenia korespondencji,
  – podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (np. bank) – celem realizacji płatności.
  Zapewniamy, że podmioty z którymi współpracujemy, również przestrzegają zasadach ochrony danych osobowych wynikających z RODO.

 7. Uprawnienia przysługujące Ci zgodnie z RODO:
  – prawo do uzyskania informacji, czy przetwarzamy Twoje dane,
  – prawo dostępu do Twoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
  – prawo do uzyskania informacji na temat sposobu, celu i podstawy przetwarzania Twoich danych osobowych,
  – prawo  do informacji o źródle pochodzenia Twoich danych osobowych,
  – prawo do skorygowania lub aktualizacji Twoich danych,
  – prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych*),
  – prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych**),
  – prawo żądania usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania Twoich danych**),
  – prawo do przenoszenia danych,
  – prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych),

Uwaga:
*) Jeżeli przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie udzielonej zgody, w każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

**) Jeżeli przetwarzamy Twoje dane w celu zawarcia i wykonania umowy lub też przetwarzamy Twoje dane na podstawie innych obowiązujących przepisów prawa, Twój wniosek o usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych może okazać się bezskuteczny.

W celu egzekwowania swoich praw prosimy o skierowanie żądania na wskazane wyżej dane kontaktowe.