Dojście do Betlejemki   [OPIS i MAPKA]
 
 

Ryzyko

Uczestnictwo w kursie górskim i/lub wspinaczkowym jako aktywność w warunkach nieodłącznego ryzyka.
1. Uczestnik kursu rozumie, że:
a) aktywność górska i/lub wspinaczkowa niesie za sobą ryzyko wyrażające się niebezpieczeństwem poważnych obrażeń ciała, w tym trwałej niepełnosprawności lub śmierci,
b) ryzyko oraz zagrożenie mogą być spowodowane przez własne działania Uczestnika kursu lub pozostałych osób biorących udział w kursie, a także osób trzecich,
c) ryzyko oraz zagrożenie mogą być spowodowane bezczynnością własną lub lub pozostałych osób biorących udział w kursie,
d) ryzyko oraz zagrożenie mogą być spowodowane warunkami klimatycznymi i terenowymi w jakich uprawiana jest aktywność górska i/lub wspinaczkowa,
e) mogą wystąpić inne ryzykowne sytuacje personalne lub materialne straty, które nie są możliwe do przewidzenia w danym czasie.
2. Uczestnik kursu gwarantuje, że:
a) charakter aktywności górskiej i/lub wspinaczkowej jest dla Uczestnika zrozumiały,
b) jest zdrowy oraz w należytej formie fizycznej do wzięcia udziału w kursie,
c) powiadomi Instruktora o każdym budzącym niepokój fakcie oraz o każdej zauważonej lub domniemanej usterce sprzętu przeznaczonego do uprawiania aktywności górskiej i/lub wspinaczkowej.
3. Uczestnik kursu całkowicie akceptuje ryzyko oraz przyjmuje odpowiedzialność za wszelkie straty, szkody oraz koszty powstałe w wyniku uprawiania aktywności  górskiej i/lub wspinaczkowej.
4. Uczestnik przystępując do kursu poświadcza akceptację powyżej przedstawionych warunków obcowania z ryzykiem obiektywnym i subiektywnym.