Dojście do Betlejemki   [OPIS i MAPKA]
 
 

Uwagi przed skalnym sezonem szkoleniowym

Uwagi przed skalnym sezonem szkoleniowym

Komisja Szkolenia Wspinaczki Skalnej i Wysokogórskiej Polskiego Związku Alpinizmu zwraca się z apelem do wszystkich adeptów wspinaczki zdecydowanych na uczestnictwo w odpłatnym szkoleniu o wnikliwą kontrolę zarówno uprawnień formalnych wybranych przez siebie instruktorów jak również kontrolę jakości usług oferowanych przez kadrę instruktorską.

Przede wszystkim zwracamy uwagę na posługiwanie się zwrotem „szkolimy zgodnie z programem PZA”, który zachwalać ma różnego rodzaju kursy. Do użycia tego sformułowania uprawnieni są WYŁĄCZNIE instruktorzy PZA (wspinaczki skalnej, taternictwa oraz alpinizmu) posiadający aktualne uprawnienia. Pełna lista kadry szkoleniowej uprawnionej do szkolenia na kursach wspinaczkowych zgodnych z wytycznymi KSWSiW PZA znajduje się na stronie Polskiego Związku Alpinizmu. Przypominamy, że instruktorzy seniorzy mają prawo do prowadzenia wykładów i zasiadania w Klubowych Komisjach Egzaminacyjnych, natomiast nie mają prawa do szkolenia w terenie.

Poza kadrą PZA, na rynku funkcjonują instruktorzy sportu oraz instruktorzy rekreacji. Nie wnikając w zakres ich uprawnień informujemy, iż nie przeszli oni pełnego szkolenia przeprowadzonego przez PZA z zakresu dydaktyki i metodyki wspinaczki na własnej asekuracji. W związku z tym posługiwanie się sformułowaniem „szkolimy zgodnie z programem PZA” jest nieuprawnionym nadużyciem. Zresztą dotyczy to również innych kursów przeprowadzanych na ściankach wspinaczkowych oraz w skałkach.

Inną kwestią jest fakt, że zaświadczenie o ukończeniu kursu wystawione przez osoby nie posiadające uprawnień instruktora PZA nie promują do szkolenia tatrzańskiego. Prawo do wystawiania takich świadectw mają WYŁĄCZNIE instruktorzy wspinaczki skalnej, taternictwa oraz alpinizmu, których nazwiska można znaleźć na wymienionej już liście. Natomiast prawo do przeprowadzania kursów tatrzańskich posiadają JEDYNIE instruktorzy taternictwa oraz alpinizmu PZA (szkoleniowcy posiadający wymienione uprawnienia Związkowe posiadają jednocześnie państwowe uprawnienia instruktora sportu o specjalizacji wspinaczka wysokogórska).

Istotną sprawą na którą pragniemy zwrócić uwagę jest rzetelność realizacji programów szkoleniowych przez instruktorów PZA. Kursanci powinni na początku kursu otrzymać program szkolenia.

Podkreślić należy fakt, iż podstawowy kurs wspinaczki skalnej ma za zadanie przygotować uczestnika szkolenia do samodzielnego uprawiania wspinania w skałkach na drogach ubezpieczonych i nie ubezpieczonych, a także do kursu tatrzańskiego. W związku z tym podstawą działalności na kursie podstawowym winna być wspinaczka na własnej protekcji. Polecamy to szczególnej uwadze potencjalnym kursantom.

Przypominamy także, że w czasie szkolenia w skałkach instruktor może szkolić co najwyżej czterech kursantów. Nauczanie większej ilości kursantów wiąże się z naruszeniem zasad bezpiecznego szkolenia, co może stanowić podstawę do wszczęcia procedury dyscyplinarnej w stosunku do instruktora. Takie zjawisko jest karygodne i KSWSiW PZA będzie je piętnować. Podkreślamy również fakt, że program podstawowego kursu wspinaczki skalnej obejmuje ćwiczenia na zrzutni. Nie zrealizowanie tych zajęć jest równoznaczne ze sprzedażą niepełnowartościowej usługi.

Komisja Szkolenia Wspinaczki Skalnej i Wysokogórskiej w trosce o jakość usług świadczonych przez instruktorów PZA zwraca się z prośbą o kontakt do osób, które zetkną się z nierzetelnym szkoleniem. Na pewno rozwiązaniem problemu nie będzie praktykowane od kilku lat opisywanie błędów w szkoleniu na forach internetowych bez podania danych zarówno instruktora jak i osoby zgłaszającej problem. Komisja ma świadomość, że na rynku funkcjonuje masa różnych instruktorów i nie jest w stanie odnosić się do często słusznej, ale anonimowej krytyki, której przedmiotem nie muszą wcale być instruktorzy PZA.

Zachęcamy do wkraczania w pionowy świat pod okiem fachowców, tak samo jak zachęcamy do leczenia zębów u dentysty, a nie u „znającego temat” kolegi. Samodzielne odkrywanie tajników może okazać się bolesne, dosłownie i w przenośni.

Życzymy udanego sezonu wspinaczkowego.
Komisja Szkolenia Wspinaczki Skalnej i Wysokogórskiej PZA