Dojście do Betlejemki   [OPIS i MAPKA]
 
 

Uwagi przed tatrzańskim sezonem szkoleniowym

Uwagi przed tatrzańskim sezonem szkoleniowym

Komisja Szkolenia Wspinaczki Skalnej i Wysokogórskiej Polskiego Związku Alpinizmu zwraca się z apelem do wszystkich adeptów wspinaczki zdecydowanych na uczestnictwo w odpłatnym kursie taternictwa o wnikliwe sprawdzenie uprawnień formalnych wybranych przez siebie instruktorów, a także o konsekwentne egzekwowanie jakości usług oferowanych przez kadrę instruktorską.

Szczególną uwagę należy zwrócić na to, że kursy wspinaczkowe odbywające się w terenie wysokogórskim mają prawo przeprowadzać jedynie instruktorzy sportu o specjalizacji wspinaczka wysokogórska.
Takie tytuły zawodowe obecnie posiada kadra szkoleniowa PZA,  czyli kadrę kursów taternickich (certyfikowanych przez PZA) mogą stanowić wyłącznie  Instruktorzy Taternictwa (IT) oraz Instruktorzy Alpinizmu (IA) posiadający AKTUALNĄ (na bieżący rok) licencję instruktorską PZA.

Aktualna lista instruktorów znajduje się na stronie Polskiego Związku Alpinizmu.

Potencjalnym kursantom zwracamy uwagę na fakt, że mogą odbyć kurs wspinaczki wysokogórskiej w trojaki sposób:

  • w Centralnym Ośrodku Szkolenia PZA „Betlejemka”,
  • na kursach klubowych,
  • u instruktorów działających prywatnie.

Niezależnie od wyboru oferty, pełen kurs taternicki powinien odbyć się zgodnie z programem opracowanym przez KSWSiW PZA.   Kurs taternicki składa się z wykładów, zajęć praktycznych i wspinaczek. Kurs taternicki zgodny z programem PZA musi zawierać przynajmniej 10 dni zajęć w terenie (w tym min. 9 dni wspinaczkowych + autoratownictwo).

Program kursu realizowany jest przynajmniej w połowie w Tatrach (minimum 5 dni wspinaczkowych). Reszta zajęć wspinaczkowych może odbywać się w innym niż Tatry rejonie o charakterze wysokogórskim. Zajęcia z autoratownictwa mogą odbywać się w terenie skałkowym, ale muszą być przeprowadzone w terenie skalnym, a nie na sztucznych obiektach.

Do kursu mogą przystępować wyłącznie osoby posiadające kartę wspinacza lub zaświadczenie o ukończeniu podstawowego kursu skalnego, albo zaświadczenie o ukończeniu podstawowego kursu jaskiniowego.

Osoby niepełnoletnie mogą być szkolone po uzyskaniu pisemnej zgody podpisanej przez rodziców (prawnych opiekunów).

Istotną sprawą na którą pragniemy zwrócić uwagę jest rzetelność realizacji programów szkoleniowych przez instruktorów PZA. Kursanci powinni na początku kursu otrzymać program szkolenia. Przypominamy, że jeden instruktor może szkolić maksymalnie trzy osoby. Nauczanie większej ilości kursantów wiąże się z naruszeniem zasad bezpiecznego szkolenia, co może stanowić podstawę do wszczęcia procedury dyscyplinarnej w stosunku do instruktora.
Takie zjawisko jest karygodne i KSWSiW PZA będzie je piętnować.

Komisja Szkolenia Wspinaczki Skalnej i Wysokogórskiej w trosce o jakość usług świadczonych przez instruktorów PZA zwraca się z prośbą o kontakt osób, które zetkną się z nierzetelnym szkoleniem (szkolenie@pza.org.pl).
Na pewno rozwiązaniem problemu nie będzie praktykowane opisywanie błędów w szkoleniu na forach internetowych bez podania danych zarówno instruktora jak i osoby zgłaszającej naruszenie zasad bezpiecznego szkolenia.

Zachęcamy do wkraczania w pionowy świat pod okiem fachowców, a jednocześnie do wymagania od instruktorów wypełnienia dobrze rozumianego minimum programowego. Samodzielne odkrywanie tajników może okazać się bolesne, dosłownie i w przenośni.

Życzymy udanego sezonu wspinaczkowego.